Menu Close

Všeobecné obchodní podmínky

 1. U1 s.r.o a použití VOP

Společnost U1 s.r.o., se sídlem Brno, Nejedlého 1, PSČ 638 00, IČ 26273179, DIČ CZ26273179, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 41126 (dále také jen „U1“). Každá smlouva o dílo, která bude uzavřena mezi U1 jako objednatelem (dále také jen „objednatel“) a fyzickou či právnickou osobou jako zhotovitelem (dále také jen „zhotovitel“) se bude řídit těmito VOP, nebude-li písemně ujednáno jinak. VOP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

 1. Uzavírání smluv o dílo

Smlouva může být uzavřena i na základě závazné písemné objednávky objednatele (dále jen „objednávka“) doručené zhotoviteli emailovou zprávou, prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo jiným vhodným způsobem.  Písemná forma je dodržena i tehdy, je-li objednávka, resp. její potvrzení doručeno mezi stranami emailovou zprávou nebo v příloze emailové zprávy ve formátu PDF, a to i když není emailová zpráva a/nebo příloha podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Doručením potvrzení objednávky ze strany zhotovitele objednateli je mezi stranami uzavřena smlouva, která se řídí těmito podmínkami.

 

 1. Provedení předmětu díla

Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění na svůj účet, řádně a včas s plnou odbornou péčí a ve sjednané jakosti, přitom bude dodržovat platné předpisy a státní normy vztahující se k předmětu plnění.

 

 1. Předání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve sjednaném množství, kvalitě a termínu v sídle objednatele, není-li výslovně ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo ve sjednaném termínu a na sjednaném místě převzít. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Převzetí předmětu díla je předání předmětu díla objednateli na základě písemného dokumentu podepsaného zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele. Do předávacího protokolu objednatel vyznačí všechny vady a nedodělky předmětu díla, které budou při převzetí zjištěny, a které nebrání obvyklému užívání předmětu díla anebo důvod pro odmítnutí převzetí předmětu díla.

                                                                         

 1. Používání předmětu díla objednatelem

Objednatel je oprávněn za účelem zajištění předmětu díla s tímto dílem nebo jeho částí manipulovat, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

 

 1. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena smlouvou o dílo jako cena maximální a neměnná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla. Cena díla bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo. Za okamžik zaplacení ceny díla se považuje datum odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Jako podklad k zaplacení ceny díla vystaví zhotovitel fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména interní číslo objednávky společnosti objednatele, zákonné náležitosti, a to zejména označení zhotovitele a objednatele, jejich IČ a DIČ, pakliže jimi disponují, den vystavení faktury, den splatnosti, formu úhrady a uvedení peněžní částky. V případě, že faktura zhotovitele nebude obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn bez následků prodlení s úhradou vystavené faktury vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce. Objednatel je oprávněn z faktury vystavené zhotovitelem pozastavit zádržné ve výši 5% z fakturované částky, představující zajištění splnění povinnosti zhotovitele na odstranění vad a nedodělků dokončeného díla, a to tak, že 5 % z celkové ceny díla, zadržených z výše uvedeného důvodu uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 14-ti dnů po tom, co zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělky zjištěné v rámci řízení o předání a převzetí díla a obsažené v příslušném předávacím protokolu (rozumí se po odstranění poslední/ho z nich) a písemné potvrzení této skutečnosti objednatelem. Cena díla je splatná v den splatnosti faktury, přičemž splatnost faktury bude stanovena minimálně 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li výslovně ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak. Dohodnou-li se zhotovitel a objednatel písemně po uzavření smlouvy na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou dle kalkulace odsouhlasené zhotovitelem a objednatelem.

 

 1. Sankční ujednání

Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení díla (prací) a (nebo) předání a (nebo) převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, to však neplatí, pokud prodlení nezpůsobil zhotovitel svou vinou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody. Za podstatné porušení smlouvy o dílo bude považováno prodlení zhotovitele s termínem zahájení díla (prací) delší než 10 dnů a také prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla delší než 10 dnů. V případě prodlení objednatele s úhradou dlužných částek vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se v plné výši náhrady škody. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem s okamžitou účinností písemným oznámením. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li zhotovitel v likvidaci, na jeho majetek bude prohlášen konkurz, příp. povolena reorganizace podle insolvenčního zákona. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Tímto odstoupením nezaniká nárok objednatele na vyúčtování smluvních pokut a dalších sankcí.

 

 1. Započtení pohledávek

U1 jako objednatel má právo započíst jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli s tím, že k tomuto zápočtu není souhlas zhotovitele nutný.

 

 1. Odpovědnost zhotovitele

Zhotovitel nese riziko nebezpečí za škody na zhotoveném díle až do předání předmětu plnění objednateli. Zhotovitel a objednatel se zavazují uznat, pro případ sporu o hodnocení kvality plnění, stanovisko jimi vzájemně určených odborně znalých osob nebo posudek soudního znalce.

Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů. Před prováděním jakýchkoliv prací je Zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

 

 1. Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přístup do prostor, kde má být dílo prováděno. Objednatel a zhotovitel sepíší o dočasném předání a převzetí prostor objednatele za účelem provedení díla zápis, v němž uvedou stav přístupových cest, výtahů, místa provádění apod. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli tento prostor zpět v takovém stavu, jak je uvedeno v zápise o předání prostor zhotoviteli. Objednatel – osoby jím zmocněné, jsou oprávněny průběžně kontrolovat skutečnou jakost díla a na zjištěný nesoulad s požadavky ihned zhotovitele upozornit. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškerou potřebnou součinnost při průběžném zjišťování objektivního stavu předmětu plnění. Zhotovitel – osoby jím zmocněné, jsou povinny do tří pracovních dnů se vyjádřit k doporučení objednatele na změnu dohodnutého provedení. V případě, že se zhotovitel ve lhůtě nevyjádří, má se za to, že nemá proti doporučení objednatele námitky a s jeho návrhem souhlasí.

 

 1. Výhrada vlastnictví a rizika nebezpečí vzniku škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele okamžikem, kdy mu bylo bezvadné dílo, předáno.

 

 1. Vady díla a záruka

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Platnost §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku není tímto dotčena.

Za vytknutí vad díla se považuje i zaznamenání vad díla do předávacího protokolu.

Zhotovitel je povinen vady díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem s ohledem na závažnost konkrétní vady. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, má objednatel právo vytknuté vady díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, a zhotovitel se zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2609 odst. 1 občanského zákoníku.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění objednatelem uplatněné vady nejpozději do termínu stanoveném k odstranění vady, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo.

Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli odchylky od vymezení díla určeného Smlouvou, kromě odchylek (změn) vyžádaných objednatelem v průběhu plnění budou v souladu s ustanovením § 2615 občanského zákoníku považovány za vadné plnění.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nedohodnou-li se strany jinak. Termín a způsob odstranění vad(y) se stanoví samostatnou písemnou dohodou; v případě, že by k dohodě o termínu a způsobu odstranění vady nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady a případným požadavkům vyššího objednatele. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil.

Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli.

Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele písemnou formou po celou dobu záruční doby.

Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezahájí-li její odstraňování ve stanoveném (sjednaném) termínu, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Za tím účelem provede objednatel podrobnou dokumentaci vady. Odstranění vady díla v záruční době, nebo jeho části jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel se tedy odpovědnosti za vady nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil. Zhotoviteli v případě zániku závazků ze Smlouvy o dílo jinak než splněním, zejména v případě odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli smluvní stranou, nadále zůstává odpovědnost za vady díla, včetně záruky za jakost.

Nedodrží-li Zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, nebo v případě že takový termín nebyl dohodnut, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2898 Občanského zákoníku prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu není slabší stranou a vzdává se práva na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti ze strany objednatele, což však neplatí pro škodu způsobenou úmyslně. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře zhotovitel. Pokud pro některé druhy výrobků byly ve smlouvě o dílo sjednány specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruk se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu mají přednostní platnost před výše uvedenými VOP.

 

 1. Závěrečná ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost objednatel sdělí zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn Smlouvy o dílo vypovědět do 10 dnů, pokud se změnami nesouhlasí, a to v 2měsíční výpovědní lhůtě.

Práva, závazky a právní postavení účastníků Smlouvy o dílo se řídí českým právním řádem. Právní vztahy objednatele a zhotovitele Smlouvou o dílo a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Právní jednání, na základě, kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu ze Smlouvy o dílo, vyžadují písemnou formu.

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají ustanovení o rozhodčím řízení, sankcích a náhradě škody.

V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, a to ani na úrovni svých statutárních zástupců, resp. jimi zmocněných osob, tak budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodčího řízení bude sudištěm Brno, Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Veveří 70, PSČ 611 70.

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze Smlouvy o dílo, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za objednatelem, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.u1.cz

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.02.2023.

Good Design. Good business.
Let's  Talk